Để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người hưởng, Bưu điện Hải Phòng phối hợp với BHXH Hải Phòng, thống nhất lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2019 trên toàn địa bàn thành phố.

Lịch chi trả lương hưu